Орон нутгийн хамтын ажиллагаа

2023-07-24


д/д Монгол Улсын засаг захиргааны нэгж  БНСУ-ын засаг захиргааны нэгж Харилцаа
 тогтоосон огноо
Харилцааны түвшин
1 Архангай аймаг Өмнөд Чүнчон аймгийн Чонян сум 2007-07-16 Найрамдалт харилцаа
2 Архангай аймаг Кёнги аймгийн Ансон хот 2012-04-17 Найрамдалт харилцаа
3 Булган аймаг Дэгү хотын Зүүн дүүрэг 2008-07-02 Найрамдалт харилцаа
4 Булган аймаг, Баяннур сум Сөүл хот Гымчон дүүрэг 2012-07-26 Найрамдалт харилцаа
5 Булган аймаг, Баяннур сум Сөүл хот Ганбүг дүүрэг 2022-05-09 Найрамдалт харилцаа
6 Дархан-Уул аймаг Хойд Кёнсан аймгийн Пухан хот 2010-11-29 Найрамдалт харилцаа
7 Дундговь аймаг Кёнги аймгийн Гуян хот 2009-05-27 Найрамдалт харилцаа
8 Завхан аймаг Өмнөд Чүнчон аймгийн Сосан хот 2004-10-26 Эгч дүүсийн харилцаа
9 Завхан аймаг Хойд Чүнчон аймгийн Чонжү хот 2011-04-14 Найрамдалт харилцаа
10 Өмнөговь аймаг Өмнөд Жонра аймгийн Дамян сум 2013-07-07 Найрамдалт харилцаа
11 Сэлэнгэ аймаг Умард Кёнсан аймгийн Бунхуа сум 2008-07-08 Эгч дүүсийн харилцаа
12 Сэлэнгэ аймаг Сөүл хотын Ынпен дүүрэг 2022-09-20 Найрамдалт харилцаа
13 Сэлэнгэ аймаг Өмнөд Чүнчон аймгийн Данжин хот 2022-10-13 Найрамдалт харилцаа
14 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум Хойд Кёнсан аймгийн Ийсон сум 2008-02-19 Эгч дүүсийн харилцаа
15 Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сум Хойд Жонра аймгийн Жансү сум 2019-06-04 Найрамдалт харилцаа
16 Төв аймаг Канвөн аймаг 2003-11-06 Эгч дүүсийн харилцаа
17 Төв аймаг Кёнги аймгийн Пёнтэг хот 2021-06-02 Найрамдалт харилцаа
18 Төв аймаг Хойд Жонра аймгийн Жансү сум 2022-03-17 Найрамдалт харилцаа
19 Төв аймаг Хойд Жонра аймгийн Жонжү хот 2022-03-17 Найрамдалт харилцаа
20 Төв аймгийн Батсүмбэр сум Хойд Жонра аймгийн Гучан сум 2009-10-26 Найрамдалт харилцаа
21 Төв аймгийн Борнуур сум Өмнөд Кёнсан аймгийн Намхэ сум 2022-11-10 Найрамдалт харилцаа
22 Төв аймгийн Зуунмод сум Инчон хотын Мичүхул дүүрэг 2005-11-14 Найрамдалт харилцаа
23 Төв аймгийн Эрдэнэ сум Өмнөд Кёнсан аймгийн Намхэ сум 2022-11-10 Найрамдалт харилцаа
24 Улаанбаатар хот Сөүл хот 1995-10-06 Эгч дүүсийн харилцаа
25 Улаанбаатар хот Кёнги аймгийн Намянжү хот 1998-10-28 Найрамдалт харилцаа
26 Улаанбаатар хот Инчон хотын Бүпен дүүрэг 2005-04-12 Найрамдалт харилцаа
27 Улаанбаатар хот Хойд Кёнсан аймаг 2007-04-22 Найрамдалт харилцаа
28 Улаанбаатар хот Инчон хот 2011-10-14 Найрамдалт харилцаа
29 Улаанбаатар хот Дэжон хот 2014-10-28 Найрамдалт харилцаа
30 Улаанбаатар хот Кёнги аймаг 2015-07-06 Найрамдалт харилцаа
31 Улаанбаатар хот Пусан хот 2016-08-03 Найрамдалт харилцаа
32 Улаанбаатар хот Өмнөд Жонра аймгийн Мугпу хот 2016-09-19 Найрамдалт харилцаа
33 Улаанбаатар хот Хойд Кёнсан аймаг 2022-08-08 Найрамдалт харилцаа
34 Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг Сөүл хотын Сондун дүүрэг 2018-08-07 Эгч дүүсийн харилцаа
35 Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг Сөүл хотын Төвийн дүүрэг 1999-04-22 Найрамдалт харилцаа
36 Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг Өмнөд Жонра аймгийн Енгуан сум 2007-02-09 Найрамдалт харилцаа
37 Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг Өмнөд Чүнчон аймгийн Сочон сум 2018-11-15 Найрамдалт харилцаа
38 Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүрэг Сөүл хотын Дунжаг дүүрэг 1997-01-27 Эгч дүүсийн харилцаа
39 Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүрэг Инчон хотын Зүүн дүүрэг 2013-11-12 Эгч дүүсийн харилцаа
40 Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүрэг Пусан хотын Баруун дүүрэг 2003-11-01 Найрамдалт харилцаа
41 Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэг Өмнөд Чүнчон аймгийн Нунсан хот 2017-05-24 Найрамдалт харилцаа
42 Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг Сөүл хотын Кандун дүүрэг 1999-10-27 Эгч дүүсийн харилцаа
43 Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг Сөүл хотын Сонбүг дүүрэг 2003-02-24 Найрамдалт харилцаа
44 Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг Дэгү хотын Өмнөд дүүрэг 2004-09-21 Найрамдалт харилцаа
45 Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг Гванжү хотын Гвансан дүүрэг 2007-01-09 Найрамдалт харилцаа
46 Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг Канвөн аймгийн Пенчан сум 2008-03-25 Найрамдалт харилцаа
47 Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг Сөүл хотын Канбүг дүүрэг 2019-07-23 Найрамдалт харилцаа
48 Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг Сөүл хотын Жунру дүүрэг 1996-07-16 Эгч дүүсийн харилцаа
49 Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг Хойд Чүнчон аймгийн Угчон сум 2008-06-13 Найрамдалт харилцаа
50 Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг Инчон хотын Төвийн дүүрэг 2011-07-10 Найрамдалт харилцаа
51 Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг Сөүл хотын Гванжин дүүрэг 2001-11-27 Эгч дүүсийн харилцаа
52 Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг Өмнөд Кёнсан аймгийн Хаман сум 2011-07-10 Эгч дүүсийн харилцаа
53 Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг Пусан хотын Хэүндэ дүүрэг 2017-09-22 Найрамдалт харилцаа
54 Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэг Сөүл хотын Сунпа дүүрэг 2005-03-24 Найрамдалт харилцаа
55 Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэг Инчон хотын Енсү дүүрэг 2016-05-16 Найрамдалт харилцаа
56 Хөвсгөл аймаг Дэжон хот Баруун дүүрэг 2011-07-21 Найрамдалт харилцаа