Гэрээ хэлэлцээр

2022-10-01


Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.03.28

үзэх

Орлогын татварыг давхардуулж  ноогдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс, БНСУ-ын хоорондын хэлэлцээр

1992.04.17

үзэх

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1993.07.28

үзэх

Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улс, БНСУ хоорондын гэрээ

1999.05.31

үзэх

Монгол  Улс, БНСУ-ын хооронд эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ

1999.05.31

үзэх

Техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1999.11.08

үзэх

Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2003.11.24 

үзэх

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2006.05.08

үзэх

Монгол Улс, БНСУ-ын хооронд ялтан шилжүүлэх тухай гэрээ

2007.05.28 

үзэх